top of page

Algemene voorwaarden

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN:

 

1. DEFINITIES: In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV.

 

Be-of Verwerkingsinrichting: de inrichting waarin afvalstoffen geschikt worden gemaakt voor hergebruik, nuttige toepassing of worden verwijderd dan wel waar afvalstoffen worden op- of overgeslagen.

 

Inzamelmiddel(len): alle middelen zoals containers, vaten, pallets, voertuigen enz. bestemd voor het inzamelen, de tijdelijke opslag, het vervoer en/of de verwijdering van Afvalstoffen.

 

De opdrachtgever: Natuurlijke of rechtspersoon die met VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV een Overeenkomst sluit of daartoe een offerte aanvraagt.

 

Partijen: VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV en de opdrachtgever.

 

Overeenkomst: iedere overeenkomst waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

 

Wettelijke Bepalingen: voorschriften van toepasselijke wetgeving in België.

 

Afvalstoffen: alle in het kader van de uitvoering van een tussen Partijen gesloten Overeenkomst, respectievelijk het doen van een offerte daartoe, aan VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV aangeboden of daartoe bestemde stoffen, preparaten of andere producten, gevaarlijke stoffen daaronder begrepen, waarvan de opdrachtgever zich – met het oog op de verwijdering daarvan – ontdoet of voornemens is zich te ontdoen.

 

1 Algemene toepassing:

 

1.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en uitvoering van de Overeenkomst, alsmede op alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV. Het aangaan van de Overeenkomst sluit van rechtswege de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden in.

 

1.2. De toepasselijkheid van eventueel door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

1.3. De opdrachtgever die eenmaal heeft gecontracteerd onder de Algemene Voorwaarden, stemt in met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op latere Overeenkomsten.

 

1.4. VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV behoudt zich het recht voor de essentiële bepalingen van de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen en aanvullingen zullen voorafgaandelijk en schriftelijk worden gemeld aan de opdrachtgever en gaan in op het door VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV bepaalde tijdstip. Bij ontstentenis van reactie van de opdrachtgever binnen de 15 kalenderdagen na mededeling van deze wijzigingen, wordt hij geacht deze aanvaard te hebben.

 

1.5. De opdrachtgever wordt bij het afsluiten en ondertekenen van een Overeenkomst vertegenwoordigd door tekenbevoegde persoon / personen. De opdrachtgever is bekend met de mogelijkheid om een Overeenkomst digitaal te tekenen via elektronische handtekening.

 

2. Duur, exclusiviteit en beëindiging:

 

2.1. Behoudens in geval van opdrachten tot het incidenteel inzamelen, vervoeren, bewerken en/of verwijderen van Afvalstoffen, kunnen overeenkomsten worden aangegeven voor een af te spreken termijn. De Overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode als de oorspronkelijke contractsduur, behoudens tijdige schriftelijke, aangetekende opzegging overeenkomstig artikel 2.3.

 

2.2. De Overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening door beide Partijen en of door bevestiging van de overeenkomst per mail.

 

2.3. Opzegging van de Overeenkomst is mogelijk, door middel van een aangetekend schrijven, en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste zes maanden voor de einddatum van de lopende Overeenkomst.

 

2.4. Het is de opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst niet toegestaan om met betrekking tot de Afvalstoffen een vergelijkbare overeenkomst met derden te sluiten.

 

2.5. Behoudens in het geval van ernstige contractuele wanprestatie door VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV, is het de opdrachtgever niet toegestaan om de Overeenkomst voortijdig te beëindigen. 2

 

2.6. Overtreding van de bepalingen opgenomen in artikel 2.2 tot en met 2.5 geldt als zwaarwichtige contractuele tekortkoming die VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV toelaat zich te beroepen op toepassing van artikel 2.8.

 

2.7. In geval een der Partijen in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een vereffeningsprocedure aanvangt, dan wel een verzoekschrift neerlegt overeenkomstig de Wet op de Continuïteit van Ondernemingen, dan wel indien op (een deel van) de in het kader van de Overeenkomst door of namens de andere Partij ter beschikking gestelde goederen beslag wordt gelegd, dan wel wanneer bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest, dan wel zich anderszins in kennelijke staat van onvermogen bevindt, is de andere Partij gerechtigd om onverminderd haar recht op schadevergoeding de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, te ontbinden mits kennisgeving hiervan per aangetekende brief aan de andere Partij.

 

2.8. In geval van ernstige contractuele wanprestatie of voortijdige verbreking van de Overeenkomst door de opdrachtgever is VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV gerechtigd om zonder ingebrekestelling en van rechtswege de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen lastens de opdrachtgever, zonder opzeggingstermijn noch -vergoeding. In voorkomend geval is de opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd die ten minste gelijk is aan de helft van de nog verschuldigde bedragen inzake huur en lediging indien de Overeenkomst normaal zou zijn uitgevoerd tot aan de vervaldag (de “Verschuldigde Bedragen”), zulks met een minimum van duizend vijfhonderd (1.500) euro, dit onverminderd het recht van VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV om integrale vergoeding van zijn schade te bekomen. Indien geen vaste periodieke vergoeding voor de onderhavige diensten is overeengekomen, dan worden de Verschuldigde Bedragen berekend op basis van de maandelijks door VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV gefactureerde bedragen in de periode van twaalf maanden onmiddellijk voorafgaand aan de datum waarop VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV de aangetekende opzegging heeft ontvangen.

 

3. Prijzen:

 

3.1. Overeengekomen prijzen en tarieven luiden, voor zover niet anders overeengekomen, in Euro, exclusief BTW. De tarieven en prijzen worden vermeld op de offerte. Indien de tarieven lopende de samenwerking worden gewijzigd zal dit schriftelijk op voorhand aangekondigd worden.

 

3.2. VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV is te allen tijde gerechtigd alle kosten die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst, zoals voorrijkosten, plaatsingskosten, verwisselingkosten, retourkosten en mutatiekosten en administratieve kosten, evenals alle daaruit voortvloeiende rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen, aan de opdrachtgever aan te rekenen.

 

3.3. De opdrachtgever is op het netto factuurbedrag een toeslag, genaamd “milieubijdrage”, verschuldigd.

 

3.4. VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om belastingen en/of heffingen en/of kosten voor VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV als gevolg van omstandigheden die hem vreemd zijn (zulks bijvoorbeeld in geval van een wijziging in de wetgeving, een beslissing van overheidswege of de invoering van een nieuwe heffing of taks) door te rekenen aan de opdrachtgever. In het geval van een stijging van de grondstof- en energieprijzen, een stijging van de verwerkingsprijzen en/of een wijziging van de locatie waar de be- /of verwerking plaatsvindt behoudt VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV zich het recht voor om een prijsverhoging door te voeren. Bij een eventuele sluiting van een stortplaats, verbrandingsoven en/of weigering door de verwerker van het aangeboden afval, heeft VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV het recht de vervoer- en verwerkingskosten alsook stortgeld, milieuheffing enz. in functie van een andere eindbestemming aan te passen.

 

3.5. Indien een afzonderlijke vervoerprijs is overeengekomen, omvat deze per container vijftien minuten laden en vijftien minuten lossen. Overschrijding van deze tijd wordt pro rata aangerekend aan de de opdrachtgever op basis van een forfaitair uurtarief.

 

3.6. Prijsindexering: onverminderd het in de overige leden van dit artikel bepaalde, heeft VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV het recht om periodiek zijn prijzen te verhogen overeenkomstig de I.T.L.B. index voor transport gerelateerde kosten, de consumptieprijsindex voor energie gerelateerde kosten en/of andere gebruikelijk indexen in de sector voor kosten gerelateerd aan lonen, materialen en verwerking.

 

4. Meerwerk, overgewicht, wijzigingen:

 

4.1. VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV is gerechtigd om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in de Overeenkomst zo zij dit nodig dan wel nuttig acht voor een goede uitvoering van de Overeenkomst, zo bijvoorbeeld omwille van de aard en de samenstelling van Algemene verkoopvoorwaarden wijziging van inzamel- of verwerkingsmethodiek of indien de Wettelijke Bepalingen zulks vereisen.

 

4.2. Enkel vakantiesluitingen bij de opdrachtgever die minstens tien werkdagen omvatten én die 1 maand voorafgaand aan hun aanvang schriftelijk per brief dan wel per e-mail aan VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV gemeld worden, kunnen aanleiding geven tot eventuele aanpassing van de afhalingen. Onverminderd overmacht is de opdrachtgever in geval van niet tijdige melding van een vakantiesluiting in de zin van dit artikel 4.2 een vergoeding verschuldigd van een nutteloze verplaatsing.

 

5. Opmerkingen:

 

5.1. Elke vermeende tekortkoming van VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV dient door de opdrachtgever schriftelijk en aangetekend gemeld te worden aan de VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV binnen één week nadat zij deze vermeende tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, dit op straffe van verval van het recht van de opdrachtgever zich op deze tekortkoming te beroepen.

 

5.2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV zelf een vermeend gebrek (trachten) te verhelpen dan wel dit te laten doen. Een inbreuk op deze bepaling door de opdrachtgever vormt een wanprestatie in de zin van artikel 2.8 van de Algemene Voorwaarden.

 

6. Betaling:

 

6.1. Betaling van de factuur van VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV vindt plaats 30 dagen na factuurdatum.

 

7. Aansprakelijkheid van de VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV:

 

7.1. De aansprakelijkheid van VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van de VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV, om welke reden dan ook, geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van de VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV aan de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst is gefactureerd in een periode van twaalf maanden voorafgaand aan het schadeverwekkend feit. De aansprakelijkheid van VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV is in alle omstandigheden echter beperkt tot 10.000,00 EUR.

 

7.2. VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV is, behoudens in gevallen van opzet of bedrog, niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, materiële of immateriële gevolgschade of indirecte schade.

 

7.3. VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV is niet aansprakelijk voor door derden of de opdrachtgever geleden schade ten gevolge van eventuele verzakkingen en/of schade aan wegdek, trottoir, rioleringen, deksels, roosters, vloeren, gebouwen in de ruimste zin van het woord, persoonlijke schade of zaakschade veroorzaakt door een Inzamelmiddel of de plaatsing daarvan, tenzij deze schade een rechtstreeks gevolg is van ondeugdelijk materieel dan wel van ondeskundig handelen van de VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV.

 

7.4. De opdrachtgever vrijwaart VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV volledig voor aanspraken van derden voor schade waarvoor de aansprakelijkheid van VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV is uitgesloten.

 

7.5.. Indien de opdrachtgever de Afvalstoffen niet aanbiedt overeenkomstig de Wettelijke Bepalingen en/of de Algemene Voorwaarden en/of de Acceptatievoorwaarden, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

 

7.6. Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 7 van onderhavige Algemene Voorwaarden, vervalt elke aanspraak of vordering die de opdrachtgever op basis van dit artikel lastens VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV kan stellen dertig dagen nadat de opdrachtgever hiervan heeft kennisgenomen dan wel redelijkerwijs kennis van had moeten genomen hebben.

 

7.7. de opdrachtgever vrijwaart de VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV, haar werknemers en andere door VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde natuurlijke personen en rechtspersonen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige geleden schade, veroorzaakt voor, tijdens dan wel na de uitvoering van de Overeenkomst door of namens de VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV, door of verband houdende met zaken of producten afkomstig van de VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV, Afvalstoffen afkomstig van de opdrachtgever en activiteiten uitgevoerd door of namens de VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV, tenzij de schade aan opzet of bedrog van VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV is te wijten.

 

7.8. Aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of -vaststellende voorwaarden, die door derden aan VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV kunnen worden tegengeworpen, kunnen door VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV ook aan de opdrachtgever worden tegengeworpen.

 

7.9. VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV is gerechtigd de uitvoering van haar contractuele verplichtingen volledig dan wel gedeeltelijk op te schorten in geval van officiële feestdagen, sluitingsperiodes van de opdrachtgever die niet overeenkomstig artikel 4.4 zijn gemeld, toevallige onbereikbaarheid en/of overmacht, zo bijvoorbeeld bij uitzonderlijke weersomstandigheden, oproer, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, overheidsmaatregelen, lock downs, vertragingen in dan wel uitblijven van leveringen van leveranciers (waaronder begrepen afvalverwerkers en leveranciers van brandstof, energie, water, enz.), transportmoeilijkheden, brand en storingen in het bedrijf van VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV en/of zijn leveranciers, zonder dat deze opsomming beperkend noch limitatief is. Beroep op dit artikel door VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV sluit elk recht op schadevergoeding in hoofde van de opdrachtgever uit.

 

8. Toepasselijk recht

 

Op de Overeenkomst, alsmede alle eventuele daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

 

9. Forumkeuze

 

Alle geschillen tussen Partijen verband houdende met of voortvloeiende uit de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, vallen naar keuze van de VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde Ondernemingsrechtbank GENT, afdeling DENDERMONDE.

 

HOOFDSTUK II. VERHUUR / TER BESCHIKKING STELLING INZAMELMIDDELEN

 

10. Ter beschikking gestelde inzamelmiddelen

 

10.1. Alle door of vanwege VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen zijn en blijven haar eigendom, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

10.2. De Inzamelmiddelen die door of vanwege VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV ter beschikking zijn gesteld, worden geacht in goede staat van onderhoud aan de opdrachtgever geleverd te zijn. Eventuele klachten hieromtrent moeten op straffe van verval uiterlijk binnen drie werkdagen na de ter beschikkingstelling van de Inzamelmiddelen aan VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV worden meegedeeld.

 

10.3. Gedurende de periode dat het Inzamelmiddel door VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld, is het Inzamelmiddel onder bewaring van de opdrachtgever en is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade, waaronder begrepen graffiti en vervuiling, ontstaan aan dan wel door of met het Inzamelmiddel. de opdrachtgever vrijwaart VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade die in voormelde periode door of met het Inzamelmiddel is ontstaan.

 

10.4. de opdrachtgever dient de te ledigen en/of te vervoeren Inzamelmiddelen met gesloten deksel op de overeengekomen inzameldag gereed te zetten op de openbare weg of op een goed toegankelijk terrein dat in verbinding staat met de openbare weg. de opdrachtgever garandeert dat het parcours tussen het Inzamelmiddel en de vrachtwagen een vlakke en harde ondergrond heeft, zonder niveauverschillen. Opdrachtgever zorgt zo nodig voor voldoende verlichting en/of afbakening van de te ledigen en/of te vervoeren Inzamelmiddelen en treft de voor de verkeersveiligheid vereiste maatregelen. Het niet voldoen aan deze veiligheidsvoorschriften is een toerekenbare tekortkoming in hoofde van opdrachtgever die aanleiding kan geven tot schorsing van de uitvoering van de overeenkomst zolang de niet conformiteit aanhoudt.

 

10.5. de opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanvragen en in stand houden van de benodigde vergunningen, ontheffingen en andere publiekrechtelijke goedkeuringen, instemming of toestemming dan wel het voldoen aan enige meldingsplicht voor het verrichten van de plaatsing van het Inzamelmiddel en daarmee verband houdende werkzaamheden. VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden indien voormelde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, enz. niet of niet tijdig verkregen worden door de opdrachtgever. de opdrachtgever is aansprakelijk voor kosten en boetes wegens (onjuiste) plaatsing van de Inzamelmiddelen door de opdrachtgever en zal VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV hieromtrent volledig vrijwaren.

 

10.6. de opdrachtgever dient de Inzamelmiddelen voor eigen rekening en risico als een goed huisvader te beheren. Dit omvat onder meer, doch niet uitsluitend het op zorgvuldige wijze en volgens de overeengekomen bestemming onderhouden, gebruiken, behandelen, beladen en in- en uitwendig reinigen.

 

10.7. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de Inzamelmiddelen naar een andere locatie te (laten) brengen dan die waar de Inzamelmiddelen door VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV zijn afgeleverd. Bij het einde van de overeenkomst, is uitsluitend VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV bevoegd om de Inzamelmiddelen op te halen tegen betaling door de opdrachtgever van de overeengekomen vergoedingen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de Inzamelmiddelen zelf te retourneren, dan wel daartoe opdracht te geven aan een derde partij.

 

10.8. de opdrachtgever is verplicht de Inzamelmiddelen deugdelijk te verzekeren tegen risico’s van diefstal, verduistering, brand en beschadiging.

 

10.9. Eventueel verlies en/of schade aan een Inzamelmiddel dient binnen vierentwintig uur na het verlies en/of het ontstaan van de schade of de vaststelling daarvan schriftelijk aan VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV gemeld te worden.

 

10.10. Beschadigde Inzamelmiddelen worden door VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV hersteld dan wel vervangen. Deze vervanging gebeurt voor rekening en op kosten van de opdrachtgever, tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van normale slijtage of dat de schade is ontstaan door toedoen van VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV zelf. VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV is te allen tijde gerechtigd de Inzamelmiddelen te (laten) vervangen.

 

10.11. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de Inzamelmiddelen onder te verhuren of op enige andere wijze aan een of meer derden geheel of gedeeltelijk in gebruik te geven, noch deze door een derde te laten ledigen. Een inbreuk op deze bepaling door de opdrachtgever vormt een wanprestatie in de zin van artikel 2.8 van de Algemene Voorwaarden.

 

10.12. De opdrachtgever mag de Inzamelmiddelen uitsluitend gebruiken voor de overeengekomen Afvalstoffen. Andere dan afgesproken afvalstoffen kunnen worden geweigerd.

 

10.13. VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV is te allen tijde gerechtigd de Inzamelmiddelen bij de opdrachtgever te (laten) inspecteren.

 

10.14. Bij het einde van de Overeenkomst is de opdrachtgever gehouden de Inzamelmiddelen op het eerste verzoek van VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV leeg, proper en in goede staat aan de VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV terug te geven. Bij het einde van de Overeenkomst is VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING BV gerechtigd de Inzamelmiddelen van rechtswege, zonder ingebrekestelling noch rechterlijke tussenkomst tot zich te nemen en daartoe de plaats te betreden waar het Inzamelmiddel zich bevindt. Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval zal een retourkost aangerekend worden

 

10.15. In geval opdrachtgever tijdens de loop van de overeenkomst om een vervanging en/of wijziging van de inzamelmiddelen verzoekt, zal eveneens een retourkost per inzamelmiddel aangerekend worden.

Laatst geüpdatet op 08/01/24

bottom of page